Projekt BRANCHES

BRANCHES Logo

Celem sieci BRANCHES jest zwiększenie skuteczności wdrażania nowych opłacalnych technologii mobilizujących podaż biomasy i tworzących innowacyjne możliwości biznesowe na obszarach wiejskich poprzez poprawę i wzmocnienie powiązań między praktyką a nauką o biogospodarce. Projekt usprawni komunikację między naukowcami a praktykami rolnictwa i leśnictwa poprzez dwukierunkowy transfer efektywnych rozwiązań i technologii. W efekcie, wartościowe wyniki prac badawczo-rozwojowych znajdą zastosowanie w praktyce.

BRANCHES zintegruje wiedzę na temat łańcuchów dostaw biomasy rolniczej i leśnej z dostępnymi innowacyjnymi technologiami i przykładami najlepszych praktyk szeroko rozumianej biogospodarki, w tym systemów konwersji biomasy do energii. Za pośrednictwem krajowych sieci tematycznych, uruchomionych przez BRANCHES, przedstawione zostaną regulacje i najlepsze technologie dostępne w krajach UE w łatwo zrozumiałej formie abstraktów dobrych praktyk i arkuszy informacyjnych. Zakłada się, że wyniki współpracy pomiędzy krajowymi sieciami tematycznymi BRANCHES będą miały istotny wpływ na działalność rolniczą i leśną na obszarach wiejskich Europy.

BRANCHES

  • podsumowuje, udostępni i przedstawi istniejące najlepsze praktyki i wyniki badań;
  • zwiększy wdrażanie nowych efektywnych kosztowo technologii;
  • zmobilizuje większą podaż biomasy i otworzy nowe możliwości biznesowe na obszarach wiejskich poprzez poprawę i wzmocnienie powiązań między praktyką a nauką o biogospodarce;
  • usprawni przepływ informacji o nowych możliwościach i technologiach do praktyki rolniczej i leśnictwa;
  • wyeksponuje potrzeby i elementy przedsiębiorczości istotne dla praktyki rolniczej i leśnictwa poprzez gromadzenie wyników prac badawczo-rozwojowych, a także informacji o wdrożeniach;
  • będzie promował biogospodarkę i rozwój obszarów wiejskich poprzez nowe inicjatywy w zakresie konwersji biomasy metodami networkingu i badań partycypacyjnych w celu zaprezentowania najlepszych praktyk i opłacalnych rozwiązań technicznych.

Wybrana wiedza na temat łańcuchów dostaw biomasy leśnej i rolniczej będzie zintegrowana z przykładami najlepszych praktyk i nowymi technologiami konwersji biomasy do energii w kontekście szeroko rozumianej biogospodarki;

Wymagania i potrzeby praktyki rolniczej i leśnictwa zostaną zdefiniowane poprzez serię warsztatów i spotkań;

EU Map

W krajach UE, istniejące polityki i najlepsze dostępne technologie zostaną podsumowane i udostępnione w pięciu krajach realizujących projekt (FI, PL, DE, IT, ES).

Sieci tematyczne uruchomione przez BRANCHES w 5 krajach realizujących projekt oraz 5 innych sieci współpracujących utworzonych w Portugalii, Litwie, Łotwie, Czechach i Słowenii.